Dienstverlening

Ontwerp lijninfra

Vanuit de ontstaansgeschiedenis van inspec™, met een focus op 3D ontwerp, is de afdeling complexe infra ontstaan. Deze afdeling ondersteunt, adviseert, bedenkt en ontwerpt oplossingen die bijdragen aan mobiliteitsverbeteringen. Onze expertise is veelzijdig en met onze pragmatische aanpak zijn wij in staat om opdrachtgevers in multidisciplinaire projecten terzijde te staan.

De infrastructuur bestaat uit het totaal van rijkswegen, provinciale wegen, onderliggende wegennet, spoor- en vaarwegen. Deze infrastructuur wordt beheerd door zowel centrale en decentrale overheden en (weg)beheerders. De drukte op alle ‘wegen’ neemt toe door de toenemende groei van mobiliteit.

Het ontwerpen van nieuwe infrastructuur en het verbeteren van bestaande, is belangrijk voor het groeien van de economie, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

De ingenieurs en specialisten van inspec™ zien in elk project een uitdaging. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze opdrachtgevers en de daarmee samenhangende duurzame oplossingen.

Mobiliteit

Mobiliteit is een breed begrip dat wordt beschouwd als een groot goed. ’Mobiliteit is de vrijheid je te kunnen verplaatsen’. Verplaatsing voor werk, transport, vrije tijd en/of toerisme onafhankelijk van de vervoersmodaliteit.

Voor inspec™ is het netwerk van weg- en spoorinfrastructuur de core business. De afdeling Planvorming, Verkeer & Vervoer adviseert en ondersteunt in projecten aan het netwerk vanaf de definitiefase tot uitwerking in ruimtelijk juridische procedures.

Voor ons bestaat het begrip mobiliteit uit verkeerstechniek en verkeerskunde. Verkeerstechniek is met name de technische kant in de vorm van onderzoeken en ontwerpen. Hierbij werkt de afdeling Planvorming, Verkeer & Vervoer veelal samen met Complexe Infra. Hierdoor wordt synergie behaald, met als gevolg de meest ideale oplossing(en).

Verkeerskunde is breed begrip en wordt beschouwd als een vakgebied dat zich bezighoudt met verkeer, vervoer en mobiliteit. Het vakgebied kent vele raakvlakken met planologie. De inrichting van een weg is het resultaat van juist hanteren van richtlijnen. Het opstellen van beleid, voldoen aan de vraag en de vorm van de verplaatsingsbehoefte gaan verder dan alleen het ontwerpen van een weg. De afdeling Planvorming, Verkeer & Vervoer voert activiteiten uit die ingaan op als aspecten als:

 • Verkeersstromentheorie; verplaatsingsbehoefte en bereikbaarheid;
 • Invloed van stedelijke ontwikkelingen en vervoerstechnieken op mobiliteit;
 • Inrichting en het gebruik van de weg (verkeersinfrastructuur);
 • Informeren, beprijzen, wetgeving, normen, organisatie, monitoren en evaluatie;
 • Menselijke factor in het verkeer;
 • Circulatiemaatregelen;
 • Verkeersregeltechniek en coördinatie;
 • Netwerkmanagement: gebiedsgericht benutten.

Deze aspecten, maar ook effecten uit andere disciplines zijn vaak input voor projecten in de vroege planfase. Onze adviseurs hebben veel ervaring met projecten in de MER (Milieueffectrapportage) en OTB (Ontwerp Tracébesluit) fase zowel op het gebied van verkeertechniek als verkeerskunde.

Verkeersveiligheid

Wat is een verkeersveiligheidsaudit?

Een verkeersveiligheidsaudit (vva) is een toets van het ontwerp en de realisatie van een infrastructuurproject. Een auditteam rapporteert over de mate waarin de veiligheid voor alle weggebruikers is gegarandeerd. De auditbevindingen komen tot stand door de expertise en ervaring van de auditleider en het auditteam. Het auditteam maakt gebruik van normen, richtlijnen, handboeken en andere publicaties uit het vakgebied. Een vva omvat echter meer dan alleen het toetsen van het ontwerp of de situatie aan de richtlijnen. In samenhang met de specifieke lokale omstandigheden worden - op basis van het totale ruimtelijke wegbeeld - de verkeersonveilige elementen opgespoord.
Definitie verkeersveiligheidsaudit
Een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject, in alle fasen van het project van planning tot het eerste gebruik.
Aandacht voor Human Factors (de Menselijke Factoren)
Tijdens een vva wordt aandacht besteedt aan de Human Factors in het wegontwerp. De weggebruiker moet de situatie immers kunnen en willen begrijpen. Het verkeersgedrag bepaalt in de regel of een maatregel succesvol is of niet. Daarnaast is de mens vaak de beperkende factor. Hij kan simpelweg niet alles tegelijk. In een verkeersveiligheidsaudit zijn het deze Menselijke Factoren die een belangrijk aandeel vormen in de beoordeling.

Onze auditor

In Nederland zijn 13 personen gecertificeerd als auditor voor het rijkswegennet, zie de website van DTV Consultants voor een actueel overzicht. inspec™ heeft één gecertificeerd auditor in dienst: Arjan Peet.
Arjan Peet

Arjan is een ervaren adviseur op gebied van wegontwerp en verkeerskundige vraagstukken. Met zijn ruimtelijk inzicht en analytische vaardigheden is hij in staat om bij complexe infrastructurele vraagstukken een aandeel te leveren in verschillende oplossingsrichtingen. Als ruimtelijk vormgever is hij een inhoudelijk onderzoeker en probeert hij door samenwerking en kennisontwikkeling het beste uit ontwerpteams te halen.

Arjan is sinds januari 2007 werkzaam bij inspec™. Daarvoor was hij werkzaam bij Rijkswaterstaat en de Provincie Flevoland. In meer dan twintig jaar heeft hij een ruime ervaring opgedaan op het gebied van ontwerp, advisering en beleidsmatige ondersteuning van infrastructuur projecten. Het zwaartepunt ligt met name bij het ontwerpen van wegen en het leiding geven aan een team van ontwerpers. Daarnaast heeft Arjan veel aandacht besteed aan verkeerskundige analyse als basis voor het mobiliteitsbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het onderzoek naar verkeersveiligheid op het regionale wegennet met behulp van ongevallenregistraties.

De laatste jaren is Arjan voor een belangrijk deel betrokken bij de ontwerptrajecten in het kader van (O)TB en MER studies. Hierbij heeft hij rollen vervuld als adviseur, senior ontwerper en projectleider. Binnen de eigen organisatie en in projectteams is hij het aanspreekpunt voor verkeerskundige onderbouwing, ontwerpverantwoording en analyse van de verkeersveiligheid van wegontwerpen. Arjan beschikt over het door Rijkswaterstaat uitgegeven certificaat verkeersveiligheidsauditor voor het Rijkswegennet.

De meerwaarde van onze auditor

Een audit is meer dan alleen een toets op het juist toepassen van de ontwerprichtlijnen. Onze auditor is door zijn jarenlange ervaring en expertise getraind in het opsporen van onveilige situaties op het wegennet. Naast zijn kennis op het gebied van wegontwerp gebruikt hij hiervoor zijn inzicht in het ruimtelijke wegbeeld, de lokale specifieke omstandigheden en de gedragsaspecten die in het verkeer een rol spelen. Het is met name deze combinatie tussen wegontwerp en verkeerspsychologie die de vva tot een uniek instrument maakt om de verkeersveiligheid te waarborgen en daarmee ook duidelijk waarde aan het project toe te voegen. Onze auditor weet dit instrument ten volle te benutten.

Afgeronde verkeersveiligheidsaudits

Onze auditor heeft verschillende verkeersveiligheidsaudits uitgevoerd, in de diverse Fasen die het auditproces kent. Een overzicht daarvan is hierna opgenomen.
VVA Fase 1
 • A1 Apeldoorn-Azelo
 • N35 Nijverdal-Wierden
 • A27 Houten Hooipolder
 • A6 Aansluiting Lelystad Airport
 • Noorderbrugtracé Maastricht
 • Rijnlandroute
VVA Fase 2
 • SAA A6-Almere
 • A1-A50 knooppunt Beekbergen
 • A9 Gaasperdammerweg
 • A15-N3
 • A76 knooppunt Kunderberg - Duitse grens
 • Aanpassing parallelrijbaan knooppunt Ridderster
 • N305 Gooiseweg
VVA Fase 3
 • SAA A6-Almere (*)
 • A9 Gaasperdammerweg (*)
 • A67 Someren
 • A76 knooppunt Kunderberg - Duitse grens
 • A50 Ewijk - Valburg
VVA Fase 4
 • SAA A6-Almere (*)
 • A9 Gaasperdammerweg (*)
 • Verbreden weefvak knooppunt Ridderster
 • A67 Someren

Training

Een aantal van onze ontwerpers geeft trainingen in het gebruik van de ontwerpsoftware, zoals Bentley MX en Bentley OpenRoads. Deze trainingen worden gegeven via het Scanopy Training Center, waar een groot aantal diverse trainingen en cursussen wordt gefaliciteerd. Via dit Training Center krijgt u de kans om kennis en vaardigheden voor ruimtelijke ontwikkeltrajecten op peil te brengen én te houden. De toegankelijke hands-on trainingen garanderen effectiever gebruik van complexe software in uw dagelijkse werkomgeving.

Trots & Tevreden